corner


A tartalomhoz

Adatvédelmi tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az oldal üzemeltetője adatkezelőként: Halmos Violetta

Az üzemeltető adatai:

Név: Halmos Violetta
- Ingatlanfrogalmazás

Székhely: 8630 Balatonboglár, Sétáló u 1.fszt.14.

Tel: +36-30-9937-532

Web: www.corner-ingatlan.hu

E-mail cím : iroda@corner-ingatlan.hu


Adatvédelmi kapcsolattartó Halmos Violetta, e-mail: iroda@corner-ingatlan.hu


I. Bevezetés

A Corner Ingatlanforgalmazó és értékbecslő Iroda mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti
adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben
megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak
az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:


Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:
A GDPR, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a természetes s
zemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: Rendelet)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),
2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.); 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).
Tájékoztatóban használt kifejezéseket a Rendelet értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.
Alapvető fogalmak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; amelyből azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy
egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi


II. JOGALAPOK A/AZ Corner Ingatlanforgalmazó és értékbecslő Iroda , ADATKEZELÉSE SORÁN

A személyes adatok Corner Ingatlanforgalmazó és értékbecslő Iroda , általi felvétele és kezelése rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik:
Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás elrendeli (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont).
Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.),
amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze,
és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.
Szintén ilyen törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
az Adatkezelőtől megrendelt reklámmegjelenés körében.
Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó
törvényeken, mint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi C Balatonlelleingatlanközvetítő Bt,VII. törvény.
Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.


Egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges,
vagy, mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont).
Az Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön azon adatait, amelyek az ingatlanközvetítésre vonatkozó szerződés teljesítéséhez, ill.
megkötéséhez szükségesek. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatait kezeli az Adatkezelő szerződés
teljesítése érdekében. Ezen adatokat a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez meg kell adnia.
Amennyiben az adatokat Ön nem adja meg az
Adatkezelőnek, akkor a szerződés nem jön létre, vagy a szerződés teljesítése megnehezül.


Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése szükséges szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződéskötéshez vezető folyamat során.
Vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján (Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont) kezel.
Egyes személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával vagy vételi/eladási ajánlat
Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá.
Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes,
telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot eladó/kiadó ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás kérése céljából,
vagy ezen utak valamelyikén eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja.
Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével
(hírlevél feliratkozás, ill. segítő szolgáltatások).

Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.
A fentieken túl, a felvett személyes adatokat az ,
adott esetben akkor is kezelheti, ha az adatok kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont), de ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.


III. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK


Az Adatkezelő többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat.
Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést:


Adatvédelmi tájékoztató


A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.Érintett

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

A Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontPmtv. 7-9. §Az adatrögzítéstől számított 8 évigIngatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)

családi és utónév, születési családi és utónév, lakcím,

telefonszám, e-mail címAz ingatlan következő adatai: eladó/bérbadó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), eladási ár/bérleti díj, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.

Szükséghez képest az

az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.

Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése.Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím, ingatlan helyrajzi száma, vételárAz eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával.

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.

Ingatlan tulajdonos (eladó/bérbeadó)

Az ingatlan következő adatai: eladó/bérbeadó ingatlan címe (házszám nélkül) és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár/bérleti díj, eladás/bérbeadás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.

Szükséghez képest az

az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.

Az ingatlan adatainak statisztikai és értékesítési adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám.

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.

Ajánlattevő

Vevő/bérlő

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

A Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése

Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontPmtv. 7-9. §Az adatrögzítéstől számított 8 évig

Ajánlattevő

Vevő/bérlő

családi és utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Ajánlattevő

Vevő/bérlő

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,

születési hely és idő,

anyja születési neve,

lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma

adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail címAz eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti adásvételi/bérleti szerződés megkötésének elősegítése a szerződéskötéshez szükséges adatok okiratszerkesztő ügyvéd részére való továbbításával.

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig

Megtekintő

Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése (az ingatlan bemutatás megtörténtének rögzítse, a megtekintett ingatlannal kapcsolatban tájékoztatás, az eladó/bérbeadó és a vevő/bérlő közötti kapcsolat létrehozása)

Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont

(önkéntes hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évigA táblázatban használt fogalmak:

Ingatlan tulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.
Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett.
Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette
Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi érdeklődés céljából, ill. aki az Adatkezelőnél ingatlankeresőként jelentkezik.

IV. ADATFELDOLGOZÓINK

A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a Corner Ingatlanforgalmazó és értékbecslő Iroda ,
(székhely: 8630 Balatonboglár Sétáló u 1.fszt.14. telefon: +36-30-9937532, e-mail cím: ingatlan@corner-ingatlan.hu )végzi.

Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.

IV. ADATFELDOLGOZÓINK

Irodánk szerződéses partnerirodákkal . Balatonlelle ingatlanközvetítő Bt-vel szerződéses kapcsolatban áll, a társ irodáink hírdethetik az ingatlanjainkat. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem kerülnek továbbításra az ingatlan pontos címére vonatkozó adatok, így az ingatlan házszáma, ill. helyrajzi száma, sem az eladó személyes adatai. Csak és kizárólag azingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár, építés éve, fekvés (belterület, külterület),
építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület),
építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz.

Az adattovábbítás címzettjeinek elérhetőségei:

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője,
a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak
ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges.

VII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA
A személyes adatok biztonságát a Balatonlelleingatlanközvetítő Bt, . a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja,
amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását,
szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. A Balatonlelleingatlanközvetítő Bt, kötelezettséget vállal arra,
hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.


VIII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK Ön, mint érintett kérelmezheti az Balatonlelleingatlanközvetítő Bt, -től, mint Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt,
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét, valamint nem érinti azon adatokat, amelynek kezelésére az
Adatkezelő jogszabály alapján köteles vagy jogosult.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles
körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.


A személyes adatot törölni kell, ha:
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon
a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Adatkezelő adatvédelmi incidenst észlel, és az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és
szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja az Corner Ingatlanforgalmazó és értékbecslő Iroda , -hez (székhely: 8630 Balatonboglár Sétáló u 1.fszt.14. telefonszám: +36-309937532 e-mail: ingatlan@corner-ingatlan.hu). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint
elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon
belül tájékoztatja az intézkedés elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés
kapcsán ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.

Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per - az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van,
kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.

DotRoll Hosted
Keresés

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe
balatonlelle, balatonboglár, ingatlan, családi ház, nyaraló, telek, szőlősgyörök, szőlőskislak, látrány, balatonszemes, fonyód,